Utasbiztosítás kötés gyorsan és egyszerűen

Kárbejelentési információk

Letölthető dokumentumok


UTASBIZTOSÍTÁS

Utasbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány, egészségügyi káreseményekhez
Utasbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány, poggyász- és gépjármű-asszisztencia károkhoz

ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS

Útlemondás biztosítás kárbejelentő nyomtatvány

UTASBIZTOSÍTÁS


Az Aegon Magyarország Zrt. által kiszervezett tevékenység keretében megbízott Assistance szolgáltató a Europ Assistance Magyarország Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28. Cg. 01-09-565790), az utasbiztosítási károkat az Europ Assistance rendezi.

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 477 4900.

Ha a szolgáltatás igénybevétele – a Biztosítottnak felróható okból – nem az Assistance szolgáltató szervezésével, vagy előzetes jóváhagyásával történt, akkor a Biztosító nem kötelezhető Biztosítottanként és káreseményenként 200 000 Ft-nál magasabb összeg kifizetésére.

A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató fenti telefonszámán haladéktalanul, de legkésőbb – lehetőség szerint – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni.
A poggyászlopás-, és rabláskárokat az eseményt követően 24 órán belül a helyi rendőrségen is be kell jeleneteni.

A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be.

A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti.

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

A KÁRRENDEZESHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

A Biztosító a kár elbírálásához és a kárösszeg megállapításához az alábbi iratokat kérheti:

 • személyi azonosító okirat,
 • általános egészségbiztosítás érvényességének igazolása,
 • a biztosítás érvényességének igazolása,
 • a Biztosítási esemény részletes leírása, a Biztosított által,
 • fizető szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett biztosítási esemény esetén, az eseményről felvett jegyzőkönyv,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett orvosi dokumentumok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett számlák,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett rendőrségi, illetve egyéb hatósági iratok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett szakértői dokumentumok,
 • a Biztosított háziorvosának és/vagy kezelőorvosának nyilatkozata,
 • a Biztosított utazásának megkezdési és befejezési dátumát igazoló kiküldetési rendelvény, vagy egyéb igazoló dokumentumok,
 • a Biztosított nyilatkozata a Biztosító orvosa felé, amelyben felmenti orvosát az orvosi titoktartás alól,
 • búvárkodással összefüggő biztosítási esemény esetén a Magyar Búvár Szakszövetség által rendszeresített és megfelelően kitöltött Baleseti Kérdőív,
 • poggyászkár esetén a károsodott vagyontárgyak megvásárlását igazoló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • a poggyász tárolására szolgáló eszköz javításáról szóló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • nyilatkozat a többszörös biztosítás fennállásáról.

Egyéb hasznos tudnivalók a károk bejelentéséről, az ügyintézésről, a kárrendezésről és a biztosítási szolgáltatásokról a megkötött biztosítás Szerződési Feltételeiben, valamint Szolgáltatási- és díjtáblájában találhatóak.

ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS

Az útlemondás biztosítások kapcsán felmerült káreseményeket, szolgáltatási igényeket az alábbi elérhetőségeinkre nyújthatják be:

Levelezési cím: Aegon Magyarország Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely Pf. 63.
Telefon: +36-1/477-4800
E-mail: okk-szemelyszolgaltatas@aegon.hu
Fax: +36-1/476-5705

A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követően haladéktalanul – de legkésőbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé.

A kárrendezési feladatokat a Biztosító a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A kárkifizetéseket a Biztosító az összes szükséges irat beérkezését követően, 30 napon belül teljesíti. A szolgáltatási összeget a szerződőnek, annak örökösének, illetve az utazási szerződés szerint bánatpénz-fizetési kötelezettségre szorítható személynek fizeti ki.
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

Tagunk vagy már?
Gyakori kérdések

Sok kérdés merülhet fel egy utazási biztosítással kapcsolatban. Mi megválaszoljuk!

Gyakori kérdések, tippek →
Tippek, cikkek