Utasbiztosítás kötés gyorsan és egyszerűen

Kárbejelentési információk

Letölthető dokumentumok


Díjvisszatérítéshez szükséges nyilatkozat

NYILAKOZAT DÍJVISSZATÉRÍTÉSRŐL utas- és útlemondás biztosítások esetén

UTASBIZTOSÍTÁS

Kérelem, Aegon utasbiztosítási szerződés külföldről történő megkötéséhez

Utasbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány, egészségügyi káreseményekhez
Utasbiztosítási kárbejelentő nyomtatvány, poggyász- és gépjármű-asszisztencia károkhoz

ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS

Útlemondás biztosítás kárbejelentő nyomtatvány

UTASBIZTOSÍTÁS


Az Aegon Magyarország Zrt. által kiszervezett tevékenység keretében megbízott Assistance szolgáltató az SOS Assistance Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 301., Cg.: 01-09-703420), az utasbiztosítási károkat az SOS Assistance Hungary Kft. rendezi.

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 477 4900.

A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató éjjel-nappal hívható telefonszámán (+36-1-477-4900) haladéktalanul, de legkésőbb – amennyiben annak objektív lehetősége fennáll – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni.

A poggyászlopás-, és rabláskárokat, az eseményt követően, a helyi rendőrségen is be kell jelenteni és arról jegyzőkönyvet kell bemutatni a Biztosítónak.

A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be.

A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti.

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

A KÁRRENDEZESHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

A Biztosító a kár elbírálásához és a kárösszeg megállapításához az alábbi iratokat kérheti:

 • személyi azonosító okirat,
 • általános egészségbiztosítás érvényességének igazolása,
 • a biztosítás érvényességének igazolása,
 • a Biztosítási esemény részletes leírása, a Biztosított által,
 • fizető szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett biztosítási esemény esetén, az eseményről felvett jegyzőkönyv,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett orvosi dokumentumok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett számlák,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett rendőrségi, illetve egyéb hatósági iratok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett szakértői dokumentumok,
 • a Biztosított háziorvosának és/vagy kezelőorvosának nyilatkozata,
 • a Biztosított utazásának megkezdési és befejezési dátumát igazoló kiküldetési rendelvény, vagy egyéb igazoló dokumentumok,
 • a Biztosított nyilatkozata a Biztosító orvosa felé, amelyben felmenti orvosát az orvosi titoktartás alól,
 • búvárkodással összefüggő biztosítási esemény esetén a Magyar Búvár Szakszövetség által rendszeresített és megfelelően kitöltött Baleseti Kérdőív,
 • poggyászkár esetén a károsodott vagyontárgyak megvásárlását igazoló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • a poggyász tárolására szolgáló eszköz javításáról szóló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • nyilatkozat a többszörös biztosítás fennállásáról.

Egyéb hasznos tudnivalók a károk bejelentéséről, az ügyintézésről, a kárrendezésről és a biztosítási szolgáltatásokról a megkötött biztosítás Szerződési Feltételeiben, valamint Szolgáltatási- és díjtáblájában találhatóak.

ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS

Az útlemondás biztosítások kapcsán felmerült káreseményeket, szolgáltatási igényeket az alábbi elérhetőségeinkre nyújthatják be:

Levelezési cím: Aegon Magyarország Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely Pf. 63.
Telefon: +36-1/477-4800
E-mail: eletbejelentes@aegon.hu
Fax: +36-1/476-5705

A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követően haladéktalanul – de legkésőbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé.

A kárrendezési feladatokat a Biztosító a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A kárkifizetéseket a Biztosító az összes szükséges irat beérkezését követően, 30 napon belül teljesíti. A szolgáltatási összeget a szerződőnek, annak örökösének, illetve az utazási szerződés szerint bánatpénz-fizetési kötelezettségre szorítható személynek fizeti ki.
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

Tagunk vagy már?
Gyakori kérdések

Sok kérdés merülhet fel egy utazási biztosítással kapcsolatban. Mi megválaszoljuk!

Gyakori kérdések, tippek →
Tippek, cikkek